امروز : ۲۶ شهریور ۱۳۹۸ | 2019 17 September

کمیسیون ماده صد

مراحل رسیدگی به پرونده ها در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

مرحله ۱ – گزارش تخلف ساختمانی توسط واحد نظارت یا کارشناسان بازدید و تشکیل پرونده در شهرداری . مرحله ۲ – ابلاغ تخلف ساختمانی به مالک (اخطاریه ) . مرحله ۳ – ارسال پرونده ساختمانی به دبیرخانه کمیسیون ماده صد و ثبت در دفتر اندیکاتور ( یا رایانه )

مراحل رسیدگی به تخلفات ساختمانی

۱- شناسایی تخلف و اعلام به کمیسیون توسط شهرداری . ۲ – تشکیل پرونده ، ارجاع پرونده به کمیسیون توسط دبیرخانه کمیسیون . ۳ – اعلام موضوع تخلف به مالک (ذینفع ) با ذکر این مطلب که می توانند توضیحات (دفاعیات) خود را کتباً حداکثر ظرف مدت ده روز ارسال نمایند توسط دبیرخانه کمیسیون .

وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده صد

قسمت عمده ای از وظایف فوق برعهده دبیرخانه کمیسیون قرار می گیرد از جمله : ۱- انجام تشریافت قانونی و اداری به منظور ثبت ، تکمیل و طبقه بندی پرونده های ارجاعی به کمیسیون . ۲- برنامه ریزی جهت دعوت از اعضاء و تشکیل جلسات کمیسیون ماده صد باتوجه به تعداد پرونده های واصله و […]

مراحل کار در کمیسیون ماده صد

۱- مراجعه به واحد شهرسازی ۲- بازدید کارشناس شهرسازی از محل موردنظر

آرشیو